szerintem

2020. 05. 01.

Mi a szerintem szófaja?

A szerintem szófaját a grammatikák többféleképpen igyekeznek meghatározni. A kiindulópont a szerint (ez alapesetben névutó), a szerinte alak pedig személyjeles határozószó, amelynek tehát paradigmája van: szerintem, szerinted, szerinte…
Rövid válasznak ennyi elég, de mi is érezzük, hogy nem eléggé megnyugtató.
A Magyar grammatika (2017) felfogását alapul véve a szerintem a személyes névmások rendhagyó paradigmájához sorolható. Morfológiailag a szerint névutó + az -em személyrag tömbösödéséből alakult ki (vö. alattam, feletted, utána, előttünk, általatok, nélkülük stb.) Az Osiris Nyelvtanban is hivatkoznak rá egy alkalommal névmásként, itt: „A (61d)-ben a szerintem névmás a megnyilatkozóhoz kötött mentális működést jelöl objektivizáltan (a közvetlen hatókörön belül) (Tolcsvai Nagy 2017: 494).”
A személyjelezés egy régebbi felfogást tükrözhet, vagy egyszerűen hibás. Személyjelezés csak a birtokos viszonynál fordul elő.

Határozói szerepe kérdéses, akár diskurzusjelölő is lehetne. Az MGr. sem tart számon olyan határozói kategóriát, amelybe ez egyértelműen beleillene, másfelől az Osiris Nyelvtan is tesz egy olyan megjegyzést, miszerint: „[n]em minõsül ugyanakkor kidolgozónak a valószínűleg vagy éppen a szerintem, mivel ezek funkciója nem a folyamat részletezõbb ábrázolásához, hanem az információ kontextualizálásához (D3) kapcsolódik (Imrényi 2017: 720).” (A „folyamat részletezőbb ábrázolását” tipikusan bizonyos határozókkal végezzük el, ebbe a szerintem nemigen illik.)
Továbbá különbséget érzékelünk az alábbi mondatokban megjelenő szerintem-ek között:
(1) A szerintem (‘általam’) jónak ítélt könyveket már réges-rég elkapkodták a boltokban.
(2) – Ezt így elfogadja majd a tanár?
– Szerintem (‘azt hiszem, hogy’) biztosan.
Az (1)-ben határozói szerepű személyes névmást feltételezünk, a (2)-ben viszont inkább valamiféle diskurzusjelölő mondatszót. (BG és MP)
vissza a főoldalra